Zlecenie spedycyjne

  • QUALITY LOGISTICS
    DOMINIK GRELA
    ul. Piłsudskiego 119
    42-400 Zawiercie
    NIP: 6492151600
  • Upoważniamy waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z niniejszym zleceniem odbywa się wedle prawa polskiego, a Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.